Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bridzs B.V. gevestigd te Bergschenhoek aan de Huig Maaskantstraat 18 (hierna: Bridzs) www.bridzs.nl.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt of door je werkgever aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier, e-mail of brief. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en de medewerkers van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bridzs is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens, die je aan Bridzs hebt verstrekt in het kader van de door je gevraagde informatie en/of verleende opdracht tot mediation, training of begeleiding.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door, indien gevraagd, akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kunnen op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van je  werkgever.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van een betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Je kunnen inschrijven op een training die wij aanbieden
 • Je van dienst te zijn in de uitvoering van onze professionele dienstverlening als mediator, trainer, coach, begeleider, docent/trainer of andersoortige professionele activiteiten van Bridzs.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt in een vertrouwelijke context (bijvoorbeeld in het kader van een mediation) zullen wij nimmer zonder je toestemming aan een derde verstrekken. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel, waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Een eventuele stagiaire of vervanger bij Bridzs alsmede andere derden, waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Bridzs zal je gegevens uitsluitend aan derden verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die je gegevens verwerken in opdracht van Bridzs, sluit Rechtsgevoel een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Bridzs blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten. Je zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies

Bridzs gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bridzs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dit tenzij andere belangen, bijvoorbeeld de privacy van derden-betrokkenen, zich hiertegen verzetten.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bridzs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Contact

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bridzs.nl of rechtstreeks met klaasjan@bridzs.nl.